SKYDDSOMBUDSUTBILDNINGAR

GRUNDUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD

Om Skyddsombud

Vad är ett skyddsombud?

 

Skyddsombud (Arbetsmiljöombud) representerar arbetstagarna i förhållande till sin arbetsgivare när det gäller arbetsmiljö. Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö och det framgår i arbetsmiljölagen att skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget ansvar för arbetsmiljön då det ligger hos arbetsgivaren.

Vanliga uppgifter för ett skyddsombud är att delta i planering av nya lokaler eller ändring av befintliga. Förändringar i verksamheten såsom nya rutiner, nya undersökningsmetoder, handlingsplaner samt riskbedömningar. Exempelvis inför nya inköp eller vid större organisationsförändringar.

Ett skyddsombud får aldrig förhindras från att fullgöra sina uppgifter. Det framgår i AML och förtroendemannalagen (FML). Bryter arbetsgivaren mot reglerna i dessa lagar kan man bli skyldig att betala ekonomisk eller allmänt skadestånd.

 

Som skyddsombud har man rätt att kräva åtgärder av arbetsgivaren vid eventuella brister i arbetsmiljön. Om det förekommer att arbetsgivaren inte inom rimlig tid lämnar ett besked om vilka åtgärder som ska vidtas kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket. Detta framgår i 6:6 a § Arbetsmiljölagen. Ett lokalt skyddsombud kan dock enbart begära åtgärder inom det egna skyddsområdet. I och med detta behöver företaget därför få information om vilket skyddsområde som ansvar för vilket skyddsområde.

 

Vid omedelbar och allvarlig fara för en anställds liv och hälsa har även skyddsombudet möjlighet att lägga ett skyddsombudstopp. Detta innebär att skyddsombudet har rätt att stoppa ett arbete även av inhyrd arbetskraft.

 

Du har också rätt som skyddsombud att begära åtgärder om arbetsgivaren inte följer arbetstidslagens bestämmelser om exempelvis mertid, nödfallsövertid och extra övertid. Detta gäller endast om arbetstidslagens regler inte ersätts av kollektivavtal. Då är det fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska bevaka at avtalet följs.

 

Som skyddsombud har man tystnadsplikt enligt arbetsmiljölagen (AML) 7:13.

Tystnadsplikten gäller även för personer som deltar i arbeten med anpassnings- och rehabiliteringsärenden. Grundregeln är enkel, man får inte lämna vidare information som kan skada arbetsgivaren eller den anställde.

 

Tystnadsplikten omfattar tre förhållanden enligt arbetsmiljölagen (7:13)

  1. Arbetsgivarens verksamhet; yrkeshemligheter, arbetsförfaranden och affärsförhållanden
  2. Enskilds personliga förhållanden
  3. Förhållanden av betydelse för Sveriges försvar

 

Om skyddsombudet bryter mot tystnadsplikten kan det leda till upp mot ett års fängelse eller skadestånd.

 

Måste man ha skyddsombud?


Arbetsmiljölagen anger att på alla arbetsplatser som har fem eller fler anställda ska det finnas minst ett skyddsombud. Om det finns fler än ett skyddsombud ska en av dem utses till huvudskyddsombud. Även ”arbetsmiljöombud” förekommer som en alternativ benämning på skyddsombud. Dessa titlar innebär dock samma roll. När skyddsombud utsetts ska en skriftlig uppgift om det nyvalda ombudets namn snarast lämnas in till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska därefter tillkännage namn på de eller den personen som ska verka som skyddsombud på arbetsplatsen.

 

Vad är ett huvudskyddsombud?

 

Ett huvudskyddsombud ansvarar för att samordna skyddsombudens verksamhet. Exempelvis kan Huvudskyddsombudet ta upp frågor med arbetsgivaren som rör mer än ett skyddsområde. Men kan även företräda skyddsombuden utåt.

Om det förekommer flera fackliga organisationer med egna huvudskyddsombud behöver facken göra upp om vilket huvudskyddsombud som har befogenhet för vilka delar i skyddsområdet. Hur lokala skyddsombud och huvudskyddsombud fördelar sina uppgifter bestäms av den fackliga organisationen som utsett dem och besluten bör dokumenteras.

 

 

Vad krävs för att vara skyddsombud?

 

Enligt arbetsmiljöverket så krävs det att skyddsombudet är utbildad i arbetsmiljö. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att bli skyddsombud på sin arbetsplats. Vanligtvis genomför ett nytt skyddsombud en BAM utbildning – Bättre arbetsmiljö, ofta tillsammans med närmsta chef. Det är också vanligt att skyddsombud genomför BAM utbildningar med jämna mellanrum för att fräscha upp kunskaper och ta del av vad som är nytt inom skyddsområdet.


Hur väljs ett skyddsombud?


Enligt arbetsmiljölagen väljs skyddsombud av den lokala fackliga organisationen som arbetsgivaren är bunden till genom kollektivavtal. Vanligtvis på en 3 års period. Finns ingen fackförening är det arbetstagarna som väljer skyddsombudet. Det ligger både i arbetsgivaren och arbetstagarens intresse att detta blir gjort.

Arbetsgivaren ska även se till att skyddsombud får rätt utbildning för att kunna agera som denna förtroende roll.

Arbetsmiljölagen anger att du har rätt som skyddsombud till att få utbildning.

 

Vanligtvis utser fackliga organisationer regionala skyddsombud. Ett RSO har samma befogenheter och uppgifter som skyddsombud. Det regionala skyddsombudet har rätt at företräda arbetstagarna på arbetsställen där det finns lokala skyddsombud eller på arbetsplatser där det inte finns ett skyddsombud.

 

Vad tjänar ett skyddsombud?

 

I regel får du ingen lön för ditt uppdrag som skyddsombud. Det är ett oavlönat förtroendeuppdrag.

Men din arbetsgivare har inte heller rätt att ge dig sämre lön eller på något annat sätt behandla dig orättvist på grund av att du är skyddsombud. Tiden du lägger ner i din roll som skyddsombud är inte utöver din normala arbetstid.

 

 

Vad är ett skyddsombudstopp?


Som skyddsombud har du rätt att avbryta pågående arbete om arbetet hotar någons liv eller hälsa. Detta kallas för skyddsombudstopp och regleras i arbetsmiljölagen 6 kap. 7 §.

Det spelar ingen roll om den utsatte är anställd eller inhyrd arbetskraft, du har rätt i att stoppa arbetet oavsett. Studentskyddsombud får dock inte avbyta arbeten.

När du ett skyddsombudstopp genomförs kan detta göras antingen muntligen eller skriftligt. Väljer du att göra det muntligen är det ändå viktigt att dokumentera i skrift vad du har anmält och varför och spara den dokumentationen.

 

Efter att skyddsombudstoppet genomförts ska arbetsgivaren ta ställning till vad stoppet ska leda till.

Om arbetsgivaren accepterar stoppet och håller med om faran så ska arbetsgivaren åtgärda problemet, helst i samarbete med dig och andra på arbetsstället. Via en dialog kan ni tillsammans samverka för att hitta en lösning så att arbetet kan återupptas på ett säkert sätt.

 

Om arbetsgivaren inte håller med om att det finns en omedelbar och allvarlig risk för arbetstagares liv eller hälsa ska arbetsgivaren ringa till arbetsmiljöverket, och låta dem avgöra om arbetet ska vara fortsatt avbrutet eller inte. Oftast görs detta via en inspektion på arbetsplatsen samma dag eller dagen därefter. Därefter fattar arbetsmiljöverket beslut om förbud eller att inte förbjuda arbetet.

 

Vad är ett elevskyddsombud?

 

Från och med årskurs 7 i grundskolan och i gymnasiet har eleverna rätt att delta i skolans arbetsmiljöarbete genom att utse ett elevskyddsombud. Samma som skyddsombud utses elevskyddsombudet av alla elever och representerar alla eleverna.

De utvalda eleverna ska bjudas in till att delta i arbetsmiljöarbetet på liknande villkor som personalens skyddsombud oh företräda eleverna och medverka till att skapa en god arbetsmiljö på skolan.

 

För att läsa mer utförligt om elevmedverkan se skolverkets föreskrift SKOLFS 2004:13

 

I din roll som elevskyddsombud ska du göra dig känd bland dem du representerar. Elever ska kunna gå till dig med problem och föra dem vidare för att skapa en fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Precis som skyddsombud har elevskyddsombudet tystnadsplikt. Detta innebär att om du får till dig känslig information behöver du godkännande för att ta det vidare från den berörde.

För att agera elevskyddsombud har du rätt till utbildning för din mandatperiod. Det är rektorns ansvar att se till att eleverna får utbildningen när de tillträder som elevskyddsombud.

 

Våra tjänster

Serviceartikel


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Serviceartikel


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Vårt team

ANNIE

Jobbtitel

ANNIE

Jobbtitel


Beskriv de personer som bidrar till hemsidan och din idé. Dina besökare kommer att uppskatta att veta mer om er.

LAURA

Jobbtitel

LAURA

Jobbtitel


Beskriv de personer som bidrar till hemsidan och din idé. Dina besökare kommer att uppskatta att veta mer om er.

ADAM

Jobbtitel

ADAM

Jobbtitel


Beskriv de personer som bidrar till hemsidan och din idé. Dina besökare kommer att uppskatta att veta mer om er.

Omdömen

ANNIE

Någon som säger något snällt om det du gör är ovärderligt. Klicka här för att lägga till ett citat från en kund eller en beundrare.

VICTOR

Någon som säger något snällt om det du gör är ovärderligt. Klicka här för att lägga till ett citat från en kund eller en beundrare.

PHILIP

Någon som säger något snällt om det du gör är ovärderligt. Klicka här för att lägga till ett citat från en kund eller en beundrare.

DANIEL

Någon som säger något snällt om det du gör är ovärderligt. Klicka här för att lägga till ett citat från en kund eller en beundrare.

Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) ställer krav på utbildning och kompetens hos chefer, arbetsledare, skyddsombud samt även övriga arbetstagare. Vilka arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar som krävs skiljer sig naturligtvis mycket åt beroende på vilken bransch man verkar i.

 

Grundutbildning arbetsmiljö


Den stora grundutbildningen i arbetsmiljö, som även är den mest populära arbetsmiljöutbildningen (runt 1,6 miljoner människor har gått den) är BAM – Bättre Arbetsmiljö. En arbetsmiljöutbildning som är framtagen av LO, Svenskt Näringsliv och PTK och ska spegla parternas gemensamma syn på vad som kan räknas som en grund att bygga vidare ifrån.

 

Utbildning elavtalen och Elsäkerhetsanvisningarna


Vissa branscher, som t.ex. elbranschen har en egen BAM- utbildning som kallas för ELBAM eller Bättre Arbetsmiljö EL och enligt Installationsavtalet 2020 - 2023 ska den ges till skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer. Arbetsmiljölagstiftningen ställer också krav på att chefer och arbetsledare har gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder för att förebygga skador vilket innebär att denna utbildning också lämpar sig för dem.

Andra viktiga utbildningarna enligt Elsäkerhetsanvisningarna är Instruerad Person, Fackkunnig Repetition, Kontroll före Idrifttagning och Skötsel av Elektriska Anläggningar.

 

Utbildning SAM


För de som behöver arbetsmiljökunskaper för att t.ex. kunna arbeta med ledningssystemet för arbetsmiljö, företagets SAM, så kan det även räcka med en utbildning i Systematiskt Arbetsmiljöarbete en utbildning i SAM.

 

Utbildning OSA


En av de viktigare föreskrifterna som Arbetsmiljöverket gett ut är föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 som behandlar tre olika områden, arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning. Hög arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning är några orsaker till stress, utmattning och psykisk ohälsa och är ett prioriterat område då brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda och leder till stort lidande för individen samt kostar företaget och samhället enorma belopp.

 

Utbildning Skyddsombud


Skyddsombud har en viktig roll att fylla för att se till att arbetsgivaren bedriver ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och det finns skyddsombudsutbildningar som fördjupar sig skyddsombudens uppdrag.


Utbildning Byggherre, BAS P och BAS U


Det finns flera roller i arbetsmiljölagstiftningen med arbetsmiljöansvar, byggherren, BAS P och BAS U är några och de behöver också adekvat utbildning såsom en basutbildning som är en grundutbildning för BAS. BAS:en eller byggarbetsmiljösamordnaren som det egentligen heter utses av byggherren och det ska finnas två sådana, en för planering och projekteringsfasen och en för utförandefasen. En av de viktigaste arbetsuppgifterna för en bas är att ta fram en arbetsmiljöplan (AMP) och vad en arbetsmiljöplan är för något, vad den ska innehålla osv. lär man sig på en basutbildning. För att byggherren ska veta vilka krav den ska ställa på BAS P och BAS U samt då byggherren har ett back-up ansvar för byggarbetsmiljösamordnarnas arbete så rekommenderas även att byggherrar går en BAS p och BAS U- utbildning.

 

Arbete på Väg


Arbetar man vid väg så brukar det krävas att man har utbildningen Arbete på Väg (APV) eller Säkerhet på Väg som den också kan kallas. Tidigare gick man vanligtvis Arbete på Väg 1 och 2 vilket ger en rätt att arbeta på väg, framköra fordon och utrusta dessa med olika vägmärken, de utbildningarna heter numer Arbete på Väg 1.1, 1.2, 1.3 och brukar läsas tillsammans som en Arbete på Väg kurs.

 

Övriga arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar


Ska man transportera farligt gods krävs ADR-utbildning vilket är en kravutbildning, jobbar man med motorkap så krävs det att arbetsgivaren utbildar i hantering av dessa verktyg. Så en motorkapsutbildning kan vara en kravutbildning utifrån de arbetsuppgifter man har.

Arbete på hög höjd kräver att man har fallskyddsutbildning då det finns många risker med detta. Att falla är den vanligaste orsaken till allvarliga olyckor samt dödsfall på arbetsplatsen så en utbildning i fallskydd är väl investerade pengar. Arbetar man med skylift så behöver man som arbetsgivare naturligtvis se till att personalen har fått den utbildning och information som krävs för detta och en lämplig skyliftutbildning brukar vara ett minimikrav. Att arbeta från skylift kräver också att arbetsgivaren utfärdar körtillstånd för skylift.

Arbetsgivaren ska se till att Första Hjälpen kan ges så förutom att det ska finnas utrustning för detta så behöver personal utbildas. Utbildning i Första Hjälpen eller utbildning i L-ABC är sådant som arbetsgivaren bör säkerställa genomförs med jämna intervaller.

Många av dessa säkerhets- och arbetsmiljöutbildningar går alldeles utmärkt att gå som distansutbildning eller som onlineutbildning där kunskaperna inhämtas via självstudier och streamade videoklipp.

 

Ledarskapsutbildning


Trivsel, stöd, handledning m.m. är sådant som är viktigt för en bra arbetsmiljö och detta ställer höga krav på ledare och chefer så därför bör dessa utbildas. En lämplig ledarskapsutbildning är t.ex. Ny Som Chef. Är man inte chef men leder andra kan utbildningen Att Leda Andra Utan Att Vara Chef ge en de verktyg man behöver.

Kontakta oss